De Basistraining VVE

De Basistraining VVE is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam door Vier VVE: Cito, CED-groep, NJI en de Activiteit. Momenteel verzorgen wij deze training ook in het land. Voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op een VVE-locatie in de kinderopvang.

De volledige Basistraining VVE bestaat uit 12 bijeenkomsten van 4 uur, 5 coachgesprekken op de locatie en een aantal contactmomenten per telefoon of email. De training heeft een duur van minimaal 9 (tot maximaal 12) maanden.

Het is ook mogelijk de Basistraining VVE in 2 aparte modules te volgen, bijvoorbeeld voor pedagogisch medewerkers met een kortdurend contract, zij kunnen starten met module 1 eventueel later met module 2. Deze modules hebben de duur van ongeveer 1/2 jaar.

In de periode tussen de trainingsbijeenkomsten oefenen de deelnemers in de praktijk aan de hand van praktijkopdrachten, houden ze een portfolio bij om hun leerproces te volgen en worden ze gecoacht op de werkvloer. De studiebelasting per bijeenkomst (inclusief het maken van de praktijkopdrachten) is ongeveer 8 tot 10 uur.

Mogelijke varianten:
• Module 1 & 2 (12 dagdelen van 4 uur + 5 coachgesprekken)
• Module 1 (7 dagdelen van 4 uur + 3 coachgesprekken)
• Module 2 (6 dagdelen van 4 uur + 5 coachgesprekken)

Na de Basistraining VVE voor vaste medewerkers kan een koptraining gevolgd worden. Dit is een verkorte training, met als doel certificering in een erkend VVE-programma.

Incompany: start na overleg
Neem contact op

Managen en coachen in de VVE

Binnen deze training staat het creëren van een veilige en prettige werkomgeving centraal, waar iedereen vanuit zijn of haar kracht kan opereren. Hiermee bieden wij managers en coaches handvatten om hun medewerkers te ondersteunen bij de juiste uitvoering van VVE en bij het inzetten van nieuwe kennis en vaardigheden. Op deze manier zorgen we samen met u voor een stucturele verankering en borging van VVE-beleid binnen uw organisatie.

Incompany: start na overleg en op maat
Neem contact op

Opbrengstgericht werken met jonge kinderen

In de training Opbrengstgericht werken, maken we de deelnemers wegwijs in het opbrengstgericht, cyclisch werken. In het verlengde van VVE en de bestandsopname door de onderwijsinspectie, doet de term opbrengstgericht werken meer en meer zijn intrede in peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties. Maar wat is opbrengstgericht werken nou precies, wat vraagt het van de organisatie en de pedagogisch medewerkers en moet er echt anders gewerkt gaan worden dan voorheen? De training is bedoeld als verdieping voor organisaties waar al met VVE gewerkt wordt.

Incompany: start na overleg en op maat
Neem contact op

Ouderbetrokkenheid in de VVE

Uit alle onderzoeken blijkt dat VVE-programma’s pas echt succesvol zijn als ouders daarbij worden betrokken. De Onderwijsinspectie hecht dan ook aan een goed ouderbeleid. Maar weet u wat goed ouderbeleid precies is? Weet u welke eisen de Onderwijsinspectie stelt aan goed ouderbeleid? Weet u wat de ouders eigenlijk vinden van uw organisatie en hoe u met hun kinderen werkt?

Allemaal vragen over Educatief Partnerschap met ouders waar wij samen met u een antwoord op kunnen geven. Tenslotte brengen de ouders de meeste tijd met hun kinderen door en kun je alleen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar optrekken.

Incompany: start na overleg en op maat
Neem contact op

TINK

Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede taal- en interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Met TINK (Taal- en Interactievaardigheden in de kinderopvang) leren wij de pedagogisch medewerkers hoe ze interactief met kinderen kunnen communiceren. Daarnaast verbeteren ze ook hun eigen taalvaardigheid.

In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal: sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties tussen kinderen. Interactief voorlezen staat ook op het programma. We werken onder meer met video-opnames. Zo krijgen deelnemers inzicht in hoe ze deze interactievaardigheden nu inzetten en leren ze hoe ze deze kunnen versterken. www.sardes.nl

Incompany: start na overleg
Neem contact op

 

     Op maat

Diverse trainingen, workshops, studiedagen, coaching en advies ten behoeve van de brede ontwikkeling van jonge kinderen en hun omgeving.

Een greep uit het aanbod:
• Inrichting speelleeromgeving
• Spel
• Interactievaardigheden
• Introductie en borging Voor- en Vroegschoolse Educatie, bijvoorbeeld op basis van een inspectierapport of naar aanleiding van een quickscan
• Ouderbetrokkenheid
• Opbrengstgericht werken
Neem contact op

Zie de LinkedIn pagina met de meeste recente informatie!

 

Uk & Puk

Uk & Puk is een erkend, speels totaalprogramma voor (meertalige) peutergroepen en kinderdagverblijfgroepen in de leeftijd van nul tot vier jaar.

In dit programma speelt de pop Puk een belangrijke rol. Met behulp van Puk wordt het stimuleren van taal, ontluikend rekenen, sociaal-communicatieve vaardigheden en motoriek geïntegreerd in tien uitgewerkte thema’s waarmee gedurende anderhalf jaar kinderen gericht kunnen worden begeleid.

Het kijken naar, inspelen op en het laten aansluiten van het taal- en activiteitenaanbod op het ontwikkelingsniveau van ieder individueel kind staat centraal. www.ukpukvve.nl

Mogelijke varianten:
• VVE training
• Koptraining (als vervolg op de Basistraining VVE)
• Opbrengstgericht werken met Uk & Puk: op maat en in overleg
• Borging/intervisie: op maat en in overleg

Incompany: start na overleg
Neem contact op

ukenpuk-logo

Koptraining Uk & Puk 2024
Deelnemersprijs € 1.450,00 (inclusief: trainingsmateriaal en een door het Nederlands Jeugd Instituut erkend VVE-certificaat). 7 bijeenkomsten (van 14.00 tot 17.30 uur) + 3 individuele coachgesprekken. Studiebelasting 2 uur per bijeenkomst.

Data:
• Maandag 29 januari 2024
• Maandag 26 februari 2024
• Dinsdag 19 maart 2024
• Donderdag 18 april 2024
• Donderdag 6 juni 2024
• Dinsdag 25 juni 2024
• Maandag 15 juli 2024

Locatie:
Studio Zeeburg, Zeeburgerpad 58 in Amsterdam
Neem contact op

Piramide

Het VVE-programma Piramide helpt de pedagogisch medewerker en leerkracht jonge kinderen goed te begeleiden. Met Piramide worden jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling gestimuleerd. Door een beredeneerde combinatie van activiteiten en spel waarin de ontwikkelingsgebieden in samenhang aan bod komen, krijgen de kinderen in een veilige omgeving grip op hun wereld. www.piramidemethode.nl

Mogelijke varianten:
• VVE-training
• Koptraining (als vervolg op de Basistraining VVE)
• Training voor gastouders
• Opbrengstgericht werken met Piramide: op maat en in overleg
• Borging/verdieping/intervisie: op maat en in overleg

Incompany: start na overleg
Neem contact op

logo-Piramide

Peuterplein en Kleuterplein

Peuterplein is een compleet programma voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen door middel van leuke materialen en gevarieerde activiteiten. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. Het programma biedt een rijk en gevarieerd aanbod om de peuters optimaal te stimuleren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.

Mogelijke varianten:
• Opbrengstgericht werken met Peuterplein: op maat en in overleg
• Borging/intervisie: op maat en in overleg

Incompany: start na overleg
Neem contact op

logo-peuterplein

Kleuterplein is een programma voor groep 1 en 2. Het combineert de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek en voorbereidend schrijven. Door middel van een gevarieerd aanbod wordt gewerkt aan de SLO-doelen. Er is ruimte voor inbreng van de kinderen. Bij de activiteiten geven we aanwijzingen voor differentiatie op leeftijd en ontwikkelingsverschillen. www.malmberg.nl

Mogelijke varianten:
• Opbrengstgericht werken met Kleuterplein: op maat en in overleg
• Borging/intervisie: op maat en in overleg

Incompany: start na overleg
Neem contact op