De Basistraining VVE

De Basistraining VVE is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam door Vier VVE: Cito, CED-groep, NJI en de Activiteit. Momenteel verzorgen wij deze training ook in het land. Voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op een VVE-locatie in de kinderopvang.

De volledige Basistraining VVE bestaat uit 12 bijeenkomsten van 4 uur, 5 coachgesprekken op de locatie en een aantal contactmomenten per telefoon of email. De training heeft een duur van minimaal 9 (tot maximaal 12) maanden.

Het is ook mogelijk de Basistraining VVE in 2 aparte modules te volgen, bijvoorbeeld voor pedagogisch medewerkers met een kortdurend contract, zij kunnen starten met module 1 eventueel later met module 2. Deze modules hebben de duur van ongeveer 1/2 jaar.

In de periode tussen de trainingsbijeenkomsten oefenen de deelnemers in de praktijk aan de hand van praktijkopdrachten, houden ze een portfolio bij om hun leerproces te volgen en worden ze gecoacht op de werkvloer. De studiebelasting per bijeenkomst (inclusief het maken van de praktijkopdrachten) is ongeveer 8 tot 10 uur.

Mogelijke varianten:
• Module 1 & 2 (12 dagdelen van 4 uur + 5 coachgesprekken)
• Module 1 (7 dagdelen van 4 uur + 3 coachgesprekken)
• Module 2 (6 dagdelen van 4 uur + 5 coachgesprekken)

Na de Basistraining VVE voor vaste medewerkers kan een koptraining gevolgd worden. Dit is een verkorte training, met als doel certificering in een erkend VVE-programma.

Incompany: start na overleg
Neem contact op

Ik & Ko

Ik & Ko is een totaalprogramma voor meertalige kleuterklassen. Sommige kinderen hebben een taalachterstand, bijvoorbeeld omdat ze een andere moedertaal dan het Nederlands hebben. Het hoofddoel van Ik & Ko is de Nederlandse taalvaardigheid verbeteren. Daarnaast komen de rekenontwikkeling en de sociaal-communicatieve vaardigheden expliciet aan bod. Allemaal binnen de context van aansprekende thema’s, waarin de pop Ko een belangrijke rol speelt. www.ikenko.nl

Mogelijke varianten:
VVE training: 13 bijeenkomsten + 4 coachgesprekken
• Instroomtraining: 7 bijeenkomsten + 3 coachgesprekken
• Opbrengstgericht werken met Ik & Ko: op maat en in overleg
• Borging/intervisie: op maat en in overleg.

Incompany: start na overleg
Neem contact op

Managen en coachen in de VVE

Binnen deze training staat het creëren van een veilige en prettige werkomgeving centraal, waar iedereen vanuit zijn of haar kracht kan opereren. Hiermee bieden wij managers en coaches handvatten om hun medewerkers te ondersteunen bij de juiste uitvoering van VVE en bij het inzetten van nieuwe kennis en vaardigheden. Op deze manier zorgen we samen met u voor een stucturele verankering en borging van VVE-beleid binnen uw lerende organisatie.

Incompany: start na overleg en op maat
Neem contact op

Opbrengstgericht werken met jonge kinderen

In de training Opbrengstgericht werken, maken we de deelnemers wegwijs in het opbrengstgericht, cyclisch werken. In het verlengde van VVE en de bestandsopname door de onderwijsinspectie, doet de term opbrengstgericht werken meer en meer zijn intrede in peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties. Maar wat is opbrengstgericht werken nou precies, wat vraagt het van de organisatie en de pedagogisch medewerkers en moet er echt anders gewerkt gaan worden dan voorheen? De training is bedoeld als verdieping voor organisaties waar al met VVE gewerkt wordt.

Incompany: start na overleg en op maat
Neem contact op

Ouderbetrokkenheid in de VVE

Uit alle onderzoeken blijkt dat VVE-programma’s pas echt succesvol zijn als ouders daarbij worden betrokken. De Onderwijsinspectie hecht dan ook aan een goed ouderbeleid. Maar weet u wat goed ouderbeleid precies is? Weet u welke eisen de Onderwijsinspectie stelt aan goed ouderbeleid? Weet u wat de ouders eigenlijk vinden van uw organisatie en hoe u met hun kinderen werkt?

Allemaal vragen over Educatief Partnerschap met ouders waar wij samen met u een antwoord op kunnen geven. Tenslotte brengen de ouders de meeste tijd met hun kinderen door en kun je alleen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar optrekken.

Incompany: start na overleg en op maat
Neem contact op

TINK

Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede taal- en interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Met TINK (Taal- en Interactievaardigheden in de kinderopvang) leren wij de pedagogisch medewerkers hoe ze interactief met kinderen kunnen communiceren. Daarnaast verbeteren ze ook hun eigen taalvaardigheid.

In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal: sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties tussen kinderen. Interactief voorlezen staat ook op het programma. We werken onder meer met video-opnames. Zo krijgen deelnemers inzicht in hoe ze deze interactievaardigheden nu inzetten en leren ze hoe ze deze kunnen versterken. www.sardes.nl

Incompany: start na overleg
Neem contact op

 

     Op maat

Diverse trainingen, workshops, studiedagen, coaching en advies ten behoeve van de brede ontwikkeling van jonge kinderen en hun omgeving.

Een greep uit het aanbod:
• Inrichting speelleeromgeving
• Spel
• Interactievaardigheden
• Introductie en borging Voor- en Vroegschoolse Educatie, bijvoorbeeld op basis van een inspectierapport of naar aanleiding van een quickscan
• Ouderbetrokkenheid
• Opbrengstgericht werken
Neem contact op

Zie de LinkedIn pagina met de meeste recente informatie!

 

Uk & Puk

Uk & Puk is een erkend, speels totaalprogramma voor (meertalige) peutergroepen en kinderdagverblijfgroepen in de leeftijd van nul tot vier jaar.

In dit programma speelt de pop Puk een belangrijke rol. Met behulp van Puk wordt het stimuleren van taal, ontluikend rekenen, sociaal-communicatieve vaardigheden en motoriek geïntegreerd in tien uitgewerkte thema’s waarmee gedurende anderhalf jaar kinderen gericht kunnen worden begeleid.

Het kijken naar, inspelen op en het laten aansluiten van het taal- en activiteitenaanbod op het ontwikkelingsniveau van ieder individueel kind staat centraal. www.ukpukvve.nl

Mogelijke varianten:
• VVE training: 13 bijeenkomsten + 5 coachgesprekken
• Overstap Puk & Ko > Uk & Puk: 2 bijeenkomsten
• Koptraining (als vervolg op de Basistraining VVE voor vaste
medewerkers): 4 bijeenkomsten + 3 coachgesprekken
• Opbrengstgericht werken met Uk & Puk: op maat en in overleg
• Borging/intervisie: op maat en in overleg

Incompany: start na overleg
Neem contact op

ukenpuk-logo

Koptraining Uk & Puk
Deelnemersprijs € 1.500,00 (inclusief: trainingsmateriaal, een erkend VVE-certificaat en lunch).
4 bijeenkomsten van 9.00 tot 16.00 uur + 1 laatste certificeringsbijeenkomst van 13.30 tot 16.00 uur + 3 individuele coachgesprekken. Studiebelasting: 2 uur per bijeenkomst.
Koptraining Uk & Puk 2019, 4,5 dag, data:
• Donderdag 11 april 2019
• Maandag 27 mei 2019
• Woensdag 3 juli 2019
• Vrijdag 6 september 2019
• Maandag 30 september 2019

Locatie:
Studio Zeeburg, Zeeburgerpad 58 in Amsterdam
Schrijf je nu in

Piramide

Het VVE-programma Piramide helpt de pedagogisch medewerker en leerkracht jonge kinderen goed te begeleiden. Met Piramide worden jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling gestimuleerd. Door een beredeneerde combinatie van activiteiten en spel waarin de ontwikkelingsgebieden in samenhang aan bod komen, krijgen de kinderen in een veilige omgeving grip op hun wereld. www.piramidemethode.nl

Mogelijke varianten:
• VVE-training Module 1: 12 bijeenkomsten van een dagdeel
+ 4 coachgesprekken
• VVE-training Module 2: 12 bijeenkomsten van een dagdeel + 4 coachgesprekken
• Koptraining (als vervolg op de Basistraining VVE voor vaste medewerkers): 4 bijeenkomsten van een dag + 1 certificeringsbijeenkomst van een dagdeel + 3 coachgesprekken
• Training voor gastouders: 3 bijeenkomsten van een dagdeel (optioneel: extra verdiepingsbijeenkomsten over bepaalde onderwerpen en/ of coachgesprekken)
• Opbrengstgericht werken met Piramide: op maat en in overleg
• Borging/verdieping/intervisie: op maat en in overleg

Incompany: start na overleg
Neem contact op

logo-Piramide

Koptraining Piramide:
Deelnemersprijs € 1.600,00 (inclusief: trainingsmateriaal, een erkend VVE-certificaat en lunch).
4 bijeenkomsten van 9.00 tot 16.00 uur + 1 laatste certificeringsbijeenkomst van 13.30 tot 16.00 uur + 3 individuele coachgesprekken. Studiebelasting: 2 uur per bijeenkomst.
Locatie:
Studio Zeeburg, Zeeburgerpad 58 in Amsterdam
Schrijf je nu in

Peuterplein en Kleuterplein

Peuterplein is een compleet programma voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen door middel van leuke materialen en gevarieerde activiteiten. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. Het programma biedt een rijk en gevarieerd aanbod om de peuters optimaal te stimuleren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.

Mogelijke varianten:
• VVE-training: 13 bijeenkomsten + 5 coachgesprekken
• Koptraining (als vervolg op de Basistraining VVE voor vaste
medewerkers): 4 bijeenkomsten + 3 coachgesprekken
• Train de trainer: 1 bijeenkomst
• Opbrengstgericht werken met Peuterplein: op maat en in overleg
• Borging/intervisie: op maat en in overleg

Incompany: start na overleg
Neem contact op

logo-peuterplein

Koptraining Peuterplein:
Op verzoek van de gemeente Amsterdam ontwikkelt uitgeverij Malmberg in samenwerking met de scholingspartners Peter de Vries en Michelle de Nooijer de Koptraining Peuterplein. Studiebelasting: 2 uur per bijeenkomst.
Koptraining Peuterplein 2019, data:
• Woensdag 27 maart 2019
• Donderdag 18 april 2019
• Woensdag 15 mei 2019
• Dinsdag 4 juni 2019
• Dinsdag 2 juli 2019

Deelnemersprijs € 1.500,00 (inclusief: trainingsmateriaal, een erkend VVE-certificaat en lunch).
4 bijeenkomsten van 9.00 tot 16.00 uur + 1 laatste certificeringsbijeenkomst van 09.00 tot 13.00 uur + 3 individuele coachgesprekken. Studiebelasting: 2 uur per bijeenkomst.
Locatie:
Studio Zeeburg, Zeeburgerpad 58 in Amsterdam
Schrijf je nu in

Kleuterplein is een programma voor groep 1 en 2. Het combineert de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek en voorbereidend schrijven. Door middel van een gevarieerd aanbod wordt gewerkt aan de SLO-doelen. Er is ruimte voor inbreng van de kinderen. Bij de activiteiten geven we aanwijzingen voor differentiatie op leeftijd en ontwikkelingsverschillen. www.malmberg.nl

Mogelijke varianten:
• VVE-training: 10 bijeenkomsten + 4 coachgesprekken
• Opbrengstgericht werken met Kleuterplein: op maat en in overleg
• Borging/intervisie: op maat en in overleg

Incompany: start na overleg
Neem contact op